රටේ කොරෝනා බය වැඩි කරන්නේ එක වෘත්තිය සමිතියක් – වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන (Dr. Rukshan Bellena)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *