ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම


ස්ථාන මාරු වීම්

පහත සඳහන් කරුණු GMOF විධායක කමිටුව විසින්, සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

GMOF සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම සිදු කළ යුතු වන්නේ, අායතන සංග්‍රහය, වෙෙද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාව සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශ කර ඇති රීති අනුවය. වෙනත් වෘත්තීය සමිති වල නීති අපගේ සංගමයට අදාළ නැත. එ් අනුව අායතන සංග්‍රහයේ සඳහන් පරිදි පහත කාරණා සලකා බලා GMOF සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම සිදු කළ යුතු වන්නේ ය.

 

1)වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අනිවාර්ය නොවන බව. 

2)නිලධාරීන් ගේ පෞද්ගලික අපහසු තා සලකා බැලිය යුතු බව. 

3)සේවා අවශ්‍යතා සලකා බැලිය යුතුය. 

4)දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට ලබා දෙන්නේ දඬුවම් මාරුවීම් බැවින් දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට මාරු නොකල යුතු ය.

 5)දුෂ්කර ස්ථාන වලට මාරුවීම් ලබාදීමේදි ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව සිදු විය යුතු බව. එහිදී විවාහක නිලධාරීන් හට අවිවාහක අයට වඩා සලකා බැලිය යුතු බව. 

6)මාරු කිරීමක් කළ යුතු වන්නේ ජනප්‍රිය නොවන ස්ථානයක සිට ජනප්‍රිය ස්ථානයකට බව ත්, ජනප්‍රිය ස්ථානයක සිට ජනප්‍රිය නොවන ස්ථාන මාරුවීම් ගැන අායතන සංග්‍රහයේ පෙන්වා දී නැත. 

7)නිලධාරියා මාරුවීම් සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු අතර එය අනිවාර්ය නොවන බව. 

8)වෙනත් වෙෙද්‍ය වෘත්තීය සමිති විසින් යෝජිත මාරුවීම් ක්‍රමවේද අපගේ සංගමයේ සාමාජිකයන්ට අදාළ නොවන බව ද එම සංගම් වලින් යෝජිත ක්‍රමවේද ඔවුන් ට පමණක් යොදා ගැනිම පිළිබඳව GMOF සංගමයේ විරෝධතාවක් නොමැති බව. 

 

මෙම කරුණු අප විසින් සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයා වෙත යොමු කළ අතර අපගේ සංගමයේ අනුශාසක නායක අතිපූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ අානන්ද හිමි යන් ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් රජය ට කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 

 

www.gmof.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *